| Home> Plates
 

Petrushevskaya 1967


Fig. 63
Cornutella sp.:
I - specimen from sediment of station 17; II - station 243; III, IV - from sediments of North Atlantic (station 105 of the "Lomonosov").