| Home> Plates
 

Kruglikova 1977


PLATE 95

RECENT RADIOLARIA. THE PACIFIC OCEAN, BOREAL ZONE
1 - Acanthodesmia micropora (Popofsky); 2 - Tholospyris spinosus Kruglikova; 3-7 - Tholospyris borealis (Bailey) - different stages of skeleton formation. r/v "Vitiaz".